Saturday, November 18, 2017

Revelation 21:16-17 and Ezekiel's Prophecy

"The city lies foursquare, its length the same as its width. And he measured the city with his rod, 12,000 stadia. Its length and width and height are equal" (Revelation 21:16, ESV).

καὶ ἡ πόλις τετράγωνος κεῖται, καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν (WH 1881).

καὶ ἐμέτρησεν τὸ τεῖχος αὐτῆς ἑκατὸν τεσσεράκοντα τεσσάρων πηχῶν, μέτρον ἀνθρώπου, ὅ ἐστιν ἀγγέλου (Revelation 21:17, WH 1881).

"He also measured its wall, 144 cubits by human measurement, which is also an angel's measurement" (ESV).

Comparison Verses:

"He measured it on the four sides. It had a wall around it, 500 cubits long and 500 cubits broad, to make a separation between the holy and the common" (Ezekiel 42:20, ESV)

"and these shall be its measurements: the north side 4,500 cubits, the south side 4,500, the east side 4,500, and the west side 4,500" (Ezekiel 48:16, ESV).

"And the city shall have open land: on the north 250 cubits, on the south 250, on the east 250, and on the west 250" (Ezekiel 48:17, ESV)

1 Kings 6:20

Sunday, November 12, 2017

How Are Questions Signaled by Greek Writers?

Queries in Greek are indicated by the occurrence of
interrogative pronouns and adverbs. Aristotle's τί ἐστιν
("What is it?") is a famous metaphysical
question. One can also ask τίς ἐστιν ("Who is it?) in
Greek as well (1 John 2:22). Other interrogatives are ποῖος ("What
sort?"), πόσος ("How much?"), ποῦ ("Where?") and πόθεν
("From where?"). There are more interrogatives, but I
think you get the idea.

For other NT examples, see Mt 6:31; Lk 3:10. However, it is
important to keep in mind that not all interrogative
sentences contain interrogative pronouns or adverbs
like τί, τίς or ποῦ (compare Jn 19:15). A book that
might help in this area is Brooks and Winbery's
Syntax of NT Greek. See pp. 115, 119, 125ff, 158ff.

"When no other indicator is present, whether the
sentence is a question or not must be determined by
the context" (Brooks and Winbery, p. 158).

Saturday, November 11, 2017

God's Name Within the Context of Exodus 3:14 (Comments by George Caird)

"Of all these many excursions into etymology by far the most
important is the derivation of the divine name YHWH from the
verb 'to be'; 'I AM; that is who I am. Tell them that I AM has sent
you to them' (Exod. 3:14). It is possible that the original narrator
meant the verbs to be taken as futures, and that 'I will be as I
will be' was a promise of the presence of God as and when he chose
to be present; for the same verb occurs two verses earlier in the
form 'I will be with you'. This line of thought leads us directly to
the child whose name is Immanuel (Isa. 7:14), to the application of
that name to Jesus (Matt 1:23), and to the promise with which
Matthew's Gospel ends, 'I am with you always, to the end of time'
(28:20). But that is not the way in which the translators of the
Septuagint understood the revelation of the divine name. They
translated it by hO WN, 'he who exists', and so made it possible for
later writers, beginning with the author of the Wisdom of Solomon
(13:1), to make a synthesis between the theology of the Old
Testament and the philosophy of the Greeks" (George Caird, The Language and Imagery of the Bible, pp. 45-46).

Friday, November 10, 2017

Some Thoughts on the Holy Spirit

Systematic theology may generally teach the Trinity doctrine, but does that mean the holy spirit (Holy Spirit) is called God in Scripture?

Edmund Fortman:

"The spirit of Yahweh was often described in personal
terms. The spirit was grieved, guided men, instructed
them, caused them to rest (Ps 143:10; Neh 9:20; Is
63:10, 14). But it seems quite clear that the Jews
never regarded the spirit as a person; nor is there
any solid evidence that any Old Testament writer held
this view. A few scholars today maintain, however,
that even though the spirit is usually presented as an
impersonal divine force, there is an underlying
assumption that the spirit was a conscious agent,
which 'provided a climate in which plurality with the
Godhead was conceivable'" (The Triune God, p. 6).

Acts 5:3-4 is not exactly what I would call an
"explicit" identification of the holy Spirit with God.
Granted, Peter does seemingly parallel the holy spirit
and God in these passages. But, again, we must read
texts in their historical context to avoid
skewing their semantic or pragmatic sense. John B.
Polhill, as he is wont to do, provides a nice
explanation:

"Ultimately, he [Ananias] had lied to God. Not that he
had not betrayed the community. Not that he had not
lied to the Spirit. Rather, to betray the community is
to lie to the Spirit that fills the community, and to
falsify the Spirit of God is an affront to God
himself" (Acts, p. 158).

Notice that Polhill does not say the holy spirit is
being called "God" in Acts 5:3-4.

David Hill adds:

"We may have here [in Acts 5] an illustration of
Luke's understanding of the 'sin against the Spirit'
(Luke 12:10) as speech or action against the
constitutive factor of the Church's life" (Greek Words
and Hebrew Meanings
, p. 258).

Recall that Matthew also calls the spirit, God's
finger. This too would clearly explain why the spirit of
God is so closely identified with God in Acts 5:3-4,
although it is not called QEOS in this account. Karl
Rahner states:

"QEOS [in the NT] is still never used of the Spirit"
(Theological Investigations, 1:138, 143).

Trinitarian scholar Thomas F. Torrance
supplies this account of the Trinity:

"This does not imply that the New Testament presents
us with explicit teaching about the Holy Trinity, far
less with a ready-made formal doctrine of the Trinity,
but rather that it exhibits a coherent witness to
God's trinitarian self-revelation imprinted upon its
theological content in an implicit conceptual form
evident in a whole complex of implicit references and
indications in the gospels and epistles" (Christian
Doctrine
, p. 49).

John 20:28 In Brief

While talking with a Trinitarian this morning, who raised John 20:28 for the nth time as proof of Christ's deity, I thought of a disjunctive syllogism just for fun.

1) Either John 20:28 is a nominative for a vocative or it is a nominative of exclamation.
2) John 20:28 is not a nominative for a vocative.
3) Therefore, John 20:28 is a nominative of exclamation.

The argument is formally valid since disjunctive syllogisms assume the form: either p or q; not p or not q (deny one of the disjuncts); therefore, p or q (affirm one of the disjuncts).

Now the Trinitarian view is not disproved so easily, but I know more than one Witness who has vigrously argued that 20:28 is not a nominative for a vocative. The reasons have been discussed ad nauseam et ad infinitum, but maybe we need to discuss the reasons again.

God, Negative Emotions Or the Lack Thereof (Divine impassibility)

(1) According to Greek Philosophical Terms: A Historical Lexicon by F.E. Peters, the abstract nominal APAQEIA when used by ancient Greek philosophers usually means "unaffected, without pathe." This same source (under the entry PAQOS) also points out that PAQOS "is beclouded by a multiplicity of connotations." The term possibly denotes: event, suffering, emotion, experience, or attribute. While context must function as a determinative factor in this matter, I believe that the ancient church Fathers often used PAQOS or equivalent terms to reference emotions simpliciter. I do not think they were simply claiming that God does not have emotions in a negative manner or that He does not exemplify merely so-called negative emotions.

Augustine of Hippo and Gregory of Nyssa as well as
Clement of Alexandria indicate that (metaphysically
speaking) God does possess or have emotions at all.
But it is the medievals such as Thomas Aquinas and
Anselm of Canterbury who formulate this teaching in
the strongest possible terms . In the Summa Contra
Gentiles
, Thomas is quite emphatic in saying that God
has no emotions whatsoever from a metaphysical
standpoint. For, says Thomas, if God is immutable and
simple, then there can be no movement in God. He is
strictly and solely impassible. Furthermore, if God is
simple, then He does not have attributes but IS His
attributes or objective properties. Thomas thus
reasons that a simple (uncompounded) or immutable
deity cannot have emotions.

(2) Is it important to ascertain whether God has
emotions or not? I think so. For one reason, the Bible
often speaks of God as a being who does have emotions.
How are we to understand these passages? As metaphors,
analogies or can we interpret or understand some of
them as univocal utterances, so that there is a
one-to-one correspondence (qualitatively speaking)
between our AGAPH and God's AGAPH, even if there is a
difference with respect to the degree of love God has
or IS. Additionally, is it not much easier to draw
close to a God who has emotions over against
developing a relationship with a God who does not? See
James 4:8. Finally, only a God with authentic emotions
can suffer. IMO, a suffering deity is the only type of
God that can help us to make sense of all the cosmic
suffering and evil that has and now obtains.

(3) If God transcends emotion, then I don't understand how He can still have negative emotions. He may have
something better, but that "something better" would certainly not be what we call "passion" or emotion.

Sunday, November 05, 2017

2 Peter 2:4--Tartarus

2 Peter 2:4 (WH): εἰ γὰρ ὁ θεὸς ἀγγέλων ἁμαρτησάντων οὐκ ἐφείσατο, ἀλλὰ σειροῖς ζόφου ταρταρώσας παρέδωκεν εἰς κρίσιν τηρουμένους

I believe that we have to be careful about inferring that the Bible writers directly took language or concepts from non-Jewish literature. For example, does ταρταρόω in 2 Pet 2:4 derive from a non-Jewish source? Should we immediately draw parallel lines between Greek mythology and 2 Peter? That would be a fundamental mistake in my opinion. For example, would it be correct to infer that πλήρωμα in Col 1:19 was directly borrowed from the Gnostics? That would be highly unlikely. I reckon that a similar case could be made for 2 Pet 2:4. Petrine scholars have noted that Tartarus language occurs in Jewish literature (1 Enoch and other works of the Second Temple period): so it's possible that 2 Peter uses language well understood by Jews and Greeks in the 1st century CE. See http://www.augsburgfortress.org/media/downloads/9780800699789Chapter5.pdf

Compare the remarks of Richard Bauckham here: http://www.dougvandorn.com/Bauckham%20Commentary%20and%20Two%20Doug%20Appendices.pdf

Even if 2 Peter 2:4 uses the verb ταρταρώσας, in no way does the usage imply that all the mythic associations of Tartarus should be read into the passage. Tartarus apparently occurs in the LXX too.

Saturday, November 04, 2017

James 3:17: "Reasonableness"

"EPIEIKHS: the word is meant as a contrast to unfair, unreasonable argument, cf. Pss. of Sol. 5:14.-EUPEIQHS: this word, again, implies a contrast to the unbending attitude of self-centered controversialists; it does not occur elsewhere in the N.T" (The Expositor's Greek Testament, 4:456).

"EU-PEIQHS obedient, here [in Js 3:17] obedient to reason, reasonable" (A Grammatical Analysis of the Greek New Testament, M. Zerwick, page 698).

"In total contrast to the demonic 'wisdom' is the wisdom that comes from heaven . . . considerate [EPIEIKHS] (Phil. 4:5; 1 Tim. 3:3; Titus 3:2), which points to a noncombative spirit; and submissive [EUPEIQHS], which indicates a tractable or teachable spirit, a person who will gladly be corrected or learn a new truth" (Peter H. Davids, James [New International Biblical Commentary], page 90).

Sunday, October 29, 2017

Seeing God "Face to Face" and Biblical Metaphors

It is hard to deny the overt metaphorical cast of Scripture: ignoring metaphorical tropes leads to textual misunderstandings. Besides apprehending biblical tropes, however, one also needs to be attentive to the idioms found in Scripture. Idiom in this context means that the whole of an utterance is greater than its individual parts.

For example, the words "face to face" (Numbers 12:8) hardly denote that Moses saw God in a sensuous manner. Maimonides and others think the verse refers to an intellectual encounter with God. I would also suggest that we're dealing with possible metaphor with the face to face language and it is certainly idiomatic. But the Bible becomes clearer if we go with the flow of metaphors, and come to understand the conceptual structures contained therein.

There are some who claim that the Israelites saw God with their physical eyes (sensuously) as reported in Exodus 24:9-11. Others assert that Moses not only conversed with God face to face, but he supposedly beheld God too. However, what Numbers 12:8 really states is that YHWH spoke to Moses like one person speaks to another (= "face to face"). The language is idiomatic and probably figurative.

Thomas Aquinas writes concerning this account:

"As Augustine says (Gen. ad lit. xii, 27), it is stated in Exodus that 'the Lord spoke to Moses face to face'; and shortly afterwards we read, 'Show me Thy glory. Therefore He perceived what he saw and he desired what he saw not.' Hence he did not see the very Essence of God; and consequently he was not taught by Him immediately. Accordingly when Scripture states that 'He spoke to him face to face,' this is to be understood as expressing the opinion of the people, who thought that Moses was speaking with God mouth to mouth, when God spoke and appeared to him, by means of a subordinate creature, i.e. an angel and a cloud. Again we may say that this vision 'face to face' means some kind of sublime and familiar contemplation, inferior to the vision of the Divine Essence" (ST I-II. Quest. 98. Art. 3, Reply to Obj. 2).

Maimonides makes this profession about the face to face idiom: "All this refers to intellectual apprehension and in no way to the eye's seeing" (Guide of the Perplexed 1.4).